PERMAKULTURA.EDU.PL

WYDAWNICTWO

Wydaw­nic­two Per­ma­kul­tu­ry powo­ła­ne zosta­ło przy oka­zji dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej fir­my PermaKultura.Edu.Pl, sta­jąc się jej głów­nym przed­się­wzię­ciem. W ostat­nim roku wpły­nę­ła na to zna­czą­co pan­de­mia coro­na­wi­ru­sa, któ­ra unie­moż­li­wi­ła orga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tów i spotkań.

Wydaw­nic­two sku­pia się na pod­ręcz­ni­kach per­ma­kul­tu­ry, oraz książ­kach z zakre­su pogłę­bio­nej ekologii.

LEKCJE, WARSZTATY, OGRÓD

EDUKACJA

Zor­ga­ni­zo­wa­ną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną roz­po­czę­li­śmy w 2017 roku serią zimo­wych objaz­do­wych wykła­dów per­ma­kul­tu­ry po głów­nych mia­stach w Pol­sce, któ­rych roz­wi­nię­ciem były kon­ty­nu­owa­ne w następ­nych sezo­nach let­nie warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia oraz wio­sen­ne warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia odmian orga­ni­zo­wa­ne w wybra­nych, wiej­skich sie­dli­skach. Nasza szko­ła pro­wa­dzi dzia­łal­ność na tere­nie całe­go kraju.

W ubie­głym sezo­nie roz­po­czę­li­śmy budo­wę poka­zo­we­go gospo­dar­stwa per­ma­kul­tu­ro­we­go, w któ­rym już w tym roku pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty. Ogród i two­rzo­ne sie­dli­sko edu­ka­cyj­ne znaj­du­ją się na Ślą­sku Cie­szyń­skim w gmi­nie Sko­czów, w spo­koj­nym wiej­skim zakąt­ku zwa­nym Pod­le­sie. Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na naszej mapie per­ma­kul­tu­ry, gdzie zazna­czo­nych jest wię­cej per­ma­kul­tu­ro­wych gospo­darstw z całej Polski.

Wszyst­kie infor­ma­cje o naszych dotych­cza­so­wych dzia­ła­niach wraz z doku­men­ta­cją moż­na zna­leźć na naszej stro­nie głów­nej https://permakultura.edu.pl/

NASZA MISJA

Osta­tecz­nym celem nie jest upra­wa roślin ani pro­jek­to­wa­nie eko­sys­te­mo­wych ogro­dów, ale dosko­na­le­nie ludzi i pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści↓1para­fra­zu­je­my za pre­kur­so­rem per­ma­kul­tu­ry i mistrzem natu­ral­ne­go rol­nic­twa Japoń­czy­kiem Masa­no­bu Fuku­oka, auto­rem Rewo­lu­cji źdźbła sło­my.

Dzia­łal­ność fir­my PermaKultura.Edu.Pl kon­cen­tru­je się na edu­ka­cji eko­lo­gii i tro­ski o śro­do­wi­sko, a więc rów­nież o nas samych. obej­mu­ją­cej cało­ścio­wo (holi­stycz­nie) filo­zo­fię Głę­bo­kiej Eko­lo­gii, współ­od­czu­wa­nia Bios­fe­ry, empa­tii z inny­mi stwo­rze­nia­mi, oraz eko­sys­te­mo­wą prak­ty­kę: tro­ski o Pla­ne­tę, o innych i spra­wie­dli­we­go dzie­le­nia się dobra­mi (fair sha­re), szczę­ściem w Przy­jaź­ni i w zgo­dzie ze sta­ro­żyt­ną ety­ką umia­ru (na wzór nauk ogro­do­we­go filo­zo­fa Epi­ku­ra) i współ­cze­snej dobro­wol­nej pro­sto­ty (PostW­zrost – Degrowth).

Pro­wa­dzi­my wykła­dy, warsz­ta­ty, webi­na­ry, uczest­ni­czy­my w sym­po­zjach i festi­wa­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą, a jako wydaw­nic­two udo­stęp­nia­my po pol­sku fun­da­men­tal­ne dla nasze­go świa­to­po­glą­du podręczniki.

FIRMA

Nazwa: Permakultura.Edu.Pl
Numer NIP: 548−213−42−55
Numer REGON: 367676115
Adres: ul. Świer­ko­wa 1020/1, 43–430 Kiczyce
Ema­il: kontakt@permakultura.edu.pl
Tele­fon: +48 791 123 241

[+]