SPRAWDŹ

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Tak. Wystar­czy podać dane pod­czas reali­za­cji zamówienia.

Oso­bi­sty odbiór ksią­żek moż­li­wy jest w sie­dzi­bie wydaw­nic­twa, po wcze­śniej­szym umó­wie­niu dnia oraz godziny.

Książ­ki wysy­ła­my 24–48 godzin od otrzy­ma­nia wpła­ty licząc dni robo­cze. Dosta­wa kurier­ska czy do pacz­ko­ma­tu trwa zazwy­czaj kolej­ny dzień…

Książ­ki wysy­ła­my do pacz­ko­ma­tów InPost albo kurie­rem DPD (dostęp­na opcja „za pobraniem”)

Jest taka moż­li­wość, ale pro­si­my w tej spra­wie o kon­takt w celu uzgod­nie­nia meto­dy przesyłki.

Wszyst­kie prze­sył­ki paku­je­my w bio­de­gra­do­wal­ne mate­ria­ły zgod­nie z prak­ty­ką zero waste.

Zwrot pie­nię­dzy za książ­kę moż­li­wy po ode­sła­niu nie­usz­ko­dzo­ne­go egzem­pla­rza (patrz REGULAMIN KSIĘGARNI). Pacz­kę naj­le­piej wysłać do pacz­ko­ma­tu InPost SKO05A (dane do wysył­ki poni­żej ↓).

Kon­to w: mBank
Numer: 23 1140 2004 0000 3602 6817 1578
IBAN: PL 23 1140 2004 0000 3602 6817 1578
BIC: BREXPLPWMBK

NIE ZNAJDUJESZ ODPOWIEDZI

NAPISZ

  WYDAWNICTWO PERMAKULTURY

  Ogród na Pod­le­siu, ul. Świer­ko­wa 1020       (skrzy­żo­wa­nie z ul. Długą)

  wieś Kiczyce, gmina Skoczów 43–430

   

  ADRES

  ul. Świer­ko­wa 1020/1, 43–430 Kiczyce

  TELEFON

  +48 791 123 241

  EMAIL

  kontakt@permakultura.edu.pl

  PACZKOMAT

  InPost: XIC01N