Tomas Remiarz

Ogrody leśne w praktyce

Ilu­stro­wa­ny, prak­tycz­ny prze­wod­nik dla gospo­darstw, spo­łecz­no­ści i przedsiębiorstw

Ogród leśny to miej­sce, gdzie natu­ra i ludzie spo­ty­ka­ją się w pół dro­gi, mię­dzy koro­na­mi drzew a zie­mią pod sto­pa­mi. Nie musi on wyglą­dać jak las — waż­ne, aby natu­ral­ne pro­ce­sy mogły roz­wi­jać się z korzy­ścią dla roślin, ludzi i innych stwo­rzeń. Efek­tem tego jest jadal­ny ekosystem. 

Przez trzy deka­dy eks­pe­ry­men­tal­ne ogro­dy leśne zakła­da­no w kli­ma­cie umiar­ko­wa­nym zarów­no w mia­stach, jak i na tere­nach wiej­skich, w gospo­dar­stwach domo­wych, na osie­dlach, w ogro­dach komu­nal­nych, w par­kach, ogro­dach komer­cyj­nych i szkół­kach roślin. Ogro­dy leśne w prak­ty­ce to pierw­szy grun­tow­ny pod­ręcz­nik a zara­zem prze­gląd ogrod­nic­twa leśne­go z przy­kła­da­mi naj­lep­szych prak­tyk. Pod­kre­śla czte­ry pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści ogrod­ni­ków leśnych: eko­lo­gię, ogrod­nic­two, pro­jek­to­wa­nie i współpracę.

Podręcznik zawiera:

 • Histo­rię ogrod­nic­twa leśnego.
 • Prze­wod­nik krok po kro­ku, jak stwo­rzyć wła­sny jadal­ny ekosystem.
 • 14 wni­kli­wych stu­diów przy­pad­ków ist­nie­ją­cych ogro­dów leśnych i jadal­nych kra­jo­bra­zów w Euro­pie i USA.
 • Roz­dzia­ły doty­czą­ce inte­gra­cji zwie­rząt, edu­ka­cji, przed­się­biorstw, pra­cy w lokal­nych spo­łecz­no­ściach i w sek­to­rze publicznym.

Ten boga­ty zbiór cen­nych infor­ma­cji, wypeł­nio­ny kolo­ro­wy­mi foto­gra­fia­mi, wykre­sa­mi, dia­gra­ma­mi i rysun­ka­mi (patrz prób­ka poni­żej), prze­zna­czo­ny jest dla ogrod­ni­ków, drob­nych rol­ni­ków, ogrod­ni­ków spo­łecz­no­ścio­wych i archi­tek­tów kra­jo­bra­zu, któ­rzy chcą zapro­jek­to­wać i posa­dzić wła­sny, obfi­ty ogród leśny.

Okład­ka mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi, ponad 300 stron, druk kolo­ro­wy, zdję­cia, gra­fi­ki, for­mat 20 x 25 cm (for­mat Ogro­du GaiWpro­wa­dze­nia do per­ma­kul­tu­ry)
ISBN: 978–83-951032–5‑4

Prze­kład: Woj­ciech Górny
Redak­cja: Samu­ela Słoń
Korek­ta: Danu­ta Dorna
Skład: Justy­na Zajączkowska
Okład­ka: Pau­li­na Zielona

Napraw­dę war­to­ścio­wy prze­gląd reali­za­cji ogro­dów leśnych wraz z opi­sem moty­wów jaki­mi kie­ro­wa­li się ich zało­ży­cie­le spra­wia, że ​​ta książ­ka jest fascy­nu­ją­ca. Tomas jest jed­nym z pierw­szych, któ­rzy przy­glą­da­ją się związ­kom mię­dzy ludź­mi a ogro­da­mi leśny­mi, pisząc kom­pe­tent­nie i jasno.

Mar­tin Craw­ford, autor ksią­żek Cre­ating A Forest Gar­den oraz Tre­es for Gar­dens, Orchards and Permaculture

Tomas Remiarz przed­sta­wia czy­tel­ni­ko­wi prze­gląd doj­rze­wa­ją­ce­go ruchu lasów jadal­nych w kli­ma­cie umiar­ko­wa­nym. Jego pra­ca uka­zu­je głę­bię i roz­le­głość tej mię­dzy­na­ro­do­wej ini­cja­ty­wy i pozwa­la nam czer­pać z doświad­czeń prak­ty­ków na całym świecie.

Eric Toen­sme­ier, autor Para­di­se Lot, The Car­bon Far­ming Solu­tion i współ­au­tor Edi­ble Forest Gardens

Jeśli kupisz tę książ­kę, uzy­skasz dostęp do bar­dzo cen­nej wie­dzy, któ­rą Tomas zdo­był pod­czas swo­ich podró­ży. To jest tego war­te. Uwierz mi.

Gra­ham Bell, autor ksią­żek The Per­ma­cul­tu­re Gar­den The Per­ma­cul­tu­re Way

Ta książ­ka jest istot­nym dodat­kiem do „biblio­te­ki życia” w cza­sach, gdy klu­czo­we stra­te­gie zarów­no zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go, jak i sekwe­stra­cji dwu­tlen­ku węgla są potrzeb­ne bar­dziej niż kiedykolwiek.

Gra­ham Bur­nett, autor ksią­żek Per­ma­cul­tu­re: A Beginner’s Guide The Vegan Book of Permaculture

Część 1: Wprowadzenie

 • Idea nabie­ra kształtu
 • Towa­rzy­sze podróży

Część 2: Lek­cje od Natury

 • Cało­ści w całościach
 • Jak rośli­ny do sie­bie pasu­ją: zbiorowiska
 • Zmia­ny w cza­sie: sukcesja
 • Róż­no­rod­ność
 • Świat w łaty: róż­no­rod­ność pozio­ma i wzor­ce roślinności
 • Pęd do góry: pię­tra jako róż­no­rod­ność pionowa
 • Zwie­rzę­ta

Część 3: Poli­kul­tu­ry ludzi:

Spo­łecz­no­ści roślin i ludzi

 • Esth­wa­ite Gar­dens, Lancaster
 • Gar­den Cot­ta­ge, Scot­tish Borders
 • Foxfield, Glo­uce­ster­shi­re
 • Mad­dy i Tim Har­land, Hampshire
 • Karu­na, Shropshire

Kra­jo­bra­zy do nauki

 • Wind­sor Com­mu­ni­ty Pri­ma­ry Scho­ol, Liverpool
 • Reading’s Rooftop Forest, Berkshire
 • Bal­kan Eco­lo­gy Pro­ject, Ship­ka, Bułgaria
 • Wel­le­sley Bota­ni­cal Gar­den, Mas­sa­chu­setts, USA

Nowe kra­jo­bra­zy miejskie

 • Birch­fields Forest Gar­den, Manchester
 • Beacon Food Forest, Seat­tle, USA
 • Vil­la­ge Homes, Davis, Cali­for­nia, USA
 • Ess­ba­re Stadt Kas­sel, Niemcy
 • Ska­le i Warunki

Komer­cyj­ne ogro­dy leśne

 • Prim­ro­se Farm, mid-Wales
 • Old Sle­ning­ford Farm, North Yorkshire
 • Edi­ble Cities, Leeds
 • Jela­ni­sol and Mon­te­bel­lo, Anda­lu­cia, Hiszpania
 • Zara­bia­nie i Oszczę­dza­nie Pieniędzy

Część 4: Od marzeń do rzeczywistości

 • Jak zostać leśnym ogrodnikiem
 • Zasa­dy i proces
 • Oce­na terenu
 • Pro­jekt prze­strzen­ny: two­rze­nie struktury
 • Pro­jek­to­wa­nie roślin­no­ści okrywowej
 • Jak zacząć
 • Hoduj wła­sne rośliny
 • Pie­lę­gna­cja leśne­go ogrodu
 • Kło­po­ty w ogrodzie

Część 5: Pod­su­mo­wa­nie i prognozy

Podzię­ko­wa­nia

Załącz­ni­ki

A: Pro­ste testy glebowe

B: Test struk­tu­ry gleby

C: Wzór audy­tu zasobów

D: Kar­ta ewi­den­cji terenu

E: Ana­li­za nisz roślin­nych, sza­blon i przykład

F: Kalen­darz roz­mna­ża­nia roślin

G: Baza roślin

H: Indeks

Biblio­gra­fia i pole­ca­ne lektury

Tomas Remiarz ma 20-let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu, naucza­niu i prak­ty­ce per­ma­kul­tu­ry, pra­co­wał w Wiel­kiej Bry­ta­nii i w Euro­pie. kła­dąc nacisk na rekul­ty­wa­cję grun­tów, budyn­ków i wspólnot.

Obec­nie Tomas miesz­ka i pra­cu­je w wiej­skim pro­jek­cie cohau­sin­go­wym w Here­ford­shi­re. Wcze­śniej spę­dził 6 lat jako kie­row­nik pro­jek­tu roz­wo­ju zale­sień w Górach Pen­niń­skich w pół­noc­nej czę­ści Anglii, podró­żo­wał po Wiel­kiej Bry­ta­nii i Euro­pie, dora­dza­jąc i wspie­ra­jąc inne per­ma­kul­tu­ro­we projekty.

Tomas jest człon­kiem Bry­tyj­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Per­ma­kul­tu­ry, był aktyw­ny jako dyrek­tor, prze­wod­ni­czą­cy i czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia oraz jego Rady Dorad­czej ds. Badań. Prze­pro­wa­dził pierw­sze kom­plek­so­we bada­nie ogro­dów leśnych stre­fy umiar­ko­wa­nej i uczest­ni­czył w pro­wa­dzo­nym przez sto­wa­rzy­sze­nie pro­gra­mie roz­wo­ju ogro­dów leśnych.

PDC: marzec 1995, Wor­ce­ster Col­le­ge of Agri­cul­tu­re, Patrick Whitefield
Dyplom: lipiec 1997, Cold­stre­am, Nan­cy Woodhe­ad, Gra­ham Bell

CENA

120,00 Dodaj do koszyka

Oso­by, któ­re w przed­sprze­da­ży kupi­ły książ­kę „Ogro­dy leśne w prak­ty­ce” w wyż­szej cenie, wspie­ra­jąc tym samym jej wydanie 🌿

Bądź kolej­ną oso­bą na liście leśnych Ogrod­ni­czek i Ogrodników!

• Mariusz Cielenkiewicz
• Bar­ba­ra Pajączkowska
• Kata­rzy­na Wrona
• Jola Hyt­kow­ska — Zagro­da Ławeczki
• Anna Traut-Seliga
• Jacek Winc­kie­wicz — Tru­skaw­ko­we Pola
• Igor Chodań
• Joan­na Bilska
• Kata­rzy­na Czekalska
• Krzysz­tof Buchwald — Tru­skaw­ko­we Pola
• Nata­lia Moric
• Kac­per Puchal­ski — uprawiaj.pl
• Tomasz Szpak
• Justy­na Syl­wia Jasiak
• Roman Staron
• Piotr Szym­czak — Gospo­dar­stwo Sadownicze
• Tomasz Malczyk
• Wal­de­mar Bukowski
• Maciej Kurasz
• Marian­na Bandych
• Juliusz Humienny
• Mag­da­le­na Korcz
• Daria Dec
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa — www.SlonecznyBalkon.pl
• Alek­san­dra Biliń­ska — Kra­sno­gru­da 7c
• Mar­cin Kisiel
• Anna Ronowicz
• Joan­na Sucholas
• Ewa Janik
• Anna Moszczyńska
• Syl­wia Kozlowska
• Maciej Olchowik
• Kry­stian Stem­pek — Per­ma­kul­tu­ra Chocianów
• Bar­tosz Podgórski
• Doro­ta Glaubert
• Dariusz Piotrowski
• Pau­la Buczyńska
• Mag­da Łuszczyńska
• Mar­ce­li­na Harem­za — Ogro­do­wa Alternatywa
• Patry­cja Bujny
• Piotr Cypryański
• Agniesz­ka Macie­jew­ska i Marek Peda
• Iza­be­la Lorenc
• Mag­da­le­na Bar­de­li i Michał Matyszczak
• Jakub Frydrych
• Iwo­na Zyśk
• Artur Kurek — www.mate.pl
• Mar­ta i Bar­tek — Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdrojewo
• Joan­na Wojt­ko — Sza­fa z Książkami
• Doro­ta Kuczewska
• Kaje­tan Krztoń
• Agniesz­ka Słodownik
• Karo­li­na Olejniczak
• Anna Kacz­ma­rek — Sklep Ogrod­ni­czy EDRO+
• Urszu­la Dyszlewicz
• Piotr Marek
• God­ki 22 – Gościn­ne Gospo­dar­stwo Ekologiczne
• Lesław i Mar­ta Paździorowie
• Kata­rzy­na Pru­ziń­ska — Leśna Ban­da Warszawa
• Joan­na Ślesak
• Pedro Dogor
• Joan­na Pustelny
• Mar­ta i Maciek Kło­bus — Far­ma Róża­na www.farmarozana.pl
• Mar­cin Greń
• Syl­wia Krza­czyń­ska — PasjonArium
• Moni­ka Czajka
• Mar­cin Krze­szew­ski — Kalpapāda
• Maciej Zię­ba i Waw­rzy­niec Zię­ba z Opola
• Heima Ola i Darek
• Sła­wek Serwata
• Cele­sty­nów dla Klimatu
• Alek­san­dra Mróz — Chaszcze
• Tomasz Strzałkowski
• Sta­sia i Mate­usz Glama
• Emi­lia i Prze­my­sław Krajewscy
• Grze­gorz Kamyk
• Anna Ślipiec
• Przy­ja­cie­le Anastazji
• Tomasz Adaszkiewicz
• Kata­rzy­na Wój­cik Oliveira
• Nata­lia Szpakowska
• Tomasz Tołłoczko
• Mariusz Olesiejuk
• Agniesz­ka Wołochowicz
• Joan­na Muniowska
• Doro­ta Drozdek
• Bar­tosz Chlebowski
• Andże­li­ka Zachara-Stachecka
• Leszek Gasiński
• Luby Las
• Gabrie­la Poręba
• Agniesz­ka Zdu­nek — Jestem Zielona
• Joan­na Świerczyńska
• Kasia Wal­czak — kozadomowa.pl
• Bar­tosz Klich
• Mał­go­rza­ta Ojrzyńska
• Jerzy Siwak
• Mariusz Cieniewski
• Łukasz Woronowicz
• Mate­usz Nowak — Permatocze
• Mar­cin Cieliczka
• Edy­ta Szymanska
• Joan­na Jacel — domnawschodzie.pl
• Alek­san­dra Ślińska-Tarasiuk
• Krzysz­tof Syl­we­ster Matejak
• Patry­cja Woźniak
• Mariusz Bidziński
• Elż­bie­ta Szymaniak-Śliwa
• Seba­stian Burdzy
• Adam Zakrzewski
• Urszu­la Lisicka
• Kata­rzy­na Pietrzak-Zawada
• Robert Miłek
• Klau­dia Nojek — Eko­osa­da Opolnica
• Alek­san­dra Kostyra
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Joan­na Egit-Pużyńska
• Boh­dan Stankiewicz
• Ali­cja Łepek
• Dariusz Śmiechowski
• Mar­cin Śnieg
• Jakub F. — Jeden Ar Zdrowia
• Daniel Usia­la­la Chrząstek
• Mał­go­rza­ta i Paweł Staniszewscy
• Andrzej Burysz
• Daniel Fra­ni­kow­ski — Pasie­ka Aniołki
• Aga Piotrowska
• Bar­tosz Habdas
• Nata­lia Mar­tin — Boska Psz­czo­ła — www.boskapszczola.pl
• Artur Moś
• Dariusz Błażejewicz
• Adam Błoń­ski — ogrodtolas.pl
• Moni­ka Szpyra
• Elż­bie­ta Sztreker-Racibor
• Doro­ta Dyło
• Mate­usz Ter­li­kow­ski — Doli­na Zachwytu
• Lau­ra i Jacek Piotrowscy
• Michał Łukow­ski — Pra­cow­nia Wspar­cia Tech­nicz­ne­go PANTALAR
• Piotr Macieja
• Iza­be­la Winsztal
• Tomasz Grzybczyk
• Krzysz­tof Łukasiak
• Kata­rzy­na Wileń­ska i Krzysz­tof Burz­miń­ski — bliskoziemi.pl
• Moni­ka Górska
• KiC
• Syl­wia i Mie­czy­sław Łabędz­cy — LAWENDOWA BARĆ POD LASEM
• Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt Labu­da Alek­san­der i Łukasz Zejer
• Bar­tosz Kolenda
• Michał Tywo­niuk — Dzi­ka Czereśnia
• Alek­san­der Miednik
• Julia Pio­trow­ska — Pra­cow­nia Botaniczna
• Iwo­na i Andrzej Bryndza
• Kasia i Prze­mek Sawic­cy — Dwór Sawice
• Kamil Gniewek
• Han­na i Miko­łaj Kmita
• Andrzej Wróblewski
• Pau­li­na Paw­li­na — Łuba
• Mari­ka Woj­tuń — zyciewlesie.pl
• Boże­na Bartoś
• Kata­rzy­na Lewoc
• Moni­ka i Woj­ciech Nawroccy
• Anna i Filip Mieszała
• Roman Furman
• Bar­tek Krasucki
• Mar­ta i Krzysz­tof Kola­siń­scy — Zagro­da Źródło
• Han­na Kałaczyńska
• Kata­rzy­na Woznicka
• Aga­ta Ziętek
• EKOPOLETKO Joan­na Bojczewska
• Arka­diusz Gronek
• Tiho­mir Yovkov
• Bar­tosz Bry­ła — www.biorezonansowe.pl
• Mag­da­le­na Młodzianowska-Chilmon
• Daniel Jadczak
• Agniesz­ka Zdu­nek — Jestem Zielona
• Iza­be­la Nawrocka
• Ewe­li­na Zagórska
• Miłosz Wieckowski
• Domi­ni­ka i Szy­mon Pich
• Justy­na Iżykowska
• Mał­go­rza­ta Mul­tan i Jacek Dajda
• Artur Homel
• Robert Żmijewski-Szmit
• Jędrzej Cyga­nik — Drwa
• Jacek Wojtowicz
• Łukasz Zawadzki
• Bla­zej Adryan
• Inga Wychota
• Anna Bobrowska
• Jola Hyt­kow­ska — Zagro­da Ławeczki
• Gabrie­la Marschall
• Tomasz Pobiedziński
• Iza­be­la Górecka
• Joan­na Cichoń — Prze­strzeń Dzi­kich Odkrywców
• Sonia Winiarska
• Maciej Chrapkiewicz
• Żane­ta Geltz — Hipoalergiczni.pl, Organicznezycie.pl
• …
• …
• …