COLIN SPENCER

WEGETARIANIZM. ZARYS HISTORII

Wega­nizm-wege­ta­ria­nizm sta­je się dzi­siaj nor­mą. Wycho­dząc naprze­ciw poszu­ki­wa­niom co ponie­któ­rych, inte­li­gent­nych i wraż­li­wych adep­tów tego etycz­no-zdro­wot­ne­go sty­lu życia i odży­wia­nia, pro­po­nu­je­my książ­kę Coli­na Spen­ce­ra, bry­tyj­skie­go, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go i cenio­ne­go na świe­cie autora.

Zasta­na­wia­łæś się kie­dyś, skąd się to wszyst­ko wzię­ło? Jakie są korze­nie odmo­wy spo­ży­wa­nia mię­sa? Są na ten temat jakieś mity? Co o tym mówi nauka? i jak do tego mają się religie..
Jeże­li pyta­nia te pada­ją w Tobie na podat­ny grunt, możesz otrzy­mać na nie odpo­wiedź w książ­ce, w któ­rej tra­fisz na wie­le wię­cej cie­ka­wych zagad­nień zwią­za­nych z tema­tem; nie­raz zaska­ku­ją­cych, nowych tre­ści i nie­spo­dzie­wa­nych aspek­tów zna­nych fak­tów! Na przy­kład skąd takie potra­wy jak „wegań­skie scha­bo­we“, czy „wegań­skie żeber­ka“? To żad­na nowość, to sta­ra śre­dnio­wiecz­na tradycja..

O książce

Cho­ciaż sło­wo wege­ta­ria­nizm powsta­ło dopie­ro w poło­wie dzie­więt­na­ste­go wie­ku, die­ta wege­ta­riań­ska ist­nie­je tak dłu­go, jak ist­nie­je czło­wiek. W naszej zachod­niej kul­tu­rze poja­wia się u same­go zara­nia jako cre­do pierw­szych filo­zo­fów i zało­ży­cie­li reli­gii, by póź­niej towa­rzy­szyć gno­sty­kom, here­ty­kom, huma­ni­stom, chrze­ści­jań­skim fun­da­men­ta­li­stom i innym rady­ka­łom wszel­kiej maści. Nic dziw­ne­go, że wege­ta­ria­nie byli czę­sto dys­kry­mi­no­wa­ni a cza­sem nawet tor­tu­ro­wa­ni i zabi­ja­ni z powo­du prze­ko­nań, któ­rych nama­cal­nym dowo­dem była die­ta.. Tak więc histo­ria wege­ta­ria­ni­zmu to tak­że histo­ria sprze­ci­wu i buntu…

Wszech­stron­na książ­ka Coli­na Spen­ce­ra, bada ety­kę i psy­cho­lo­gię powstrzy­my­wa­nia się od spo­ży­wa­nia mię­sa i pró­bu­je odkryć, dla­cze­go wszyst­ko­żer­ny homo sapiens nie­raz odma­wia dostęp­ne­go jedze­nia. Rezul­ta­tem jest dogłęb­ne stu­dium, peł­ne ana­li­zo­wa­nych przy­pad­ków nie­kie­dy zabaw­nych cie­ka­wo­stek, gdzie­nie­gdzie strasz­nych. Zakres badań Spen­ce­ra jest nie­zwy­kle sze­ro­ki i zapew­nia praw­dzi­wie eru­dy­cyj­ną lek­tu­rę – zaczy­na się w pre­hi­sto­rii, a koń­czy w teraź­niej­szo­ści. Przy oka­zji jego zarys histo­rii wege­ta­ria­ni­zmu to świet­nie napi­sa­na książ­ka, któ­ra chwi­la­mi wcią­ga jak dobry kry­mi­nał. Nic dziw­ne­go, że na świe­cie od swo­jej pierw­szej publi­ka­cji↓1Wege­ta­ria­nizm. Zarys histo­rii Coli­na Spen­ce­ra po raz pierw­szy uka­zał się w 1995 roku pod tytu­łem: The Heretic’s Feast: A Histo­ry of Vege­ta­ria­nism – Uczta here­ty­ków: histo­ria wege­ta­ria­ni­zmu. docze­ka­ła się wie­lu wzno­wień i wydań ↓

Mitycz­ni Hiper­bo­re­adzi żyli przez tysiąc lat na die­cie roślin­nej, Pita­go­ras, Owi­diusz i Sene­ca byli wege­ta­ria­na­mi, podob­nie jak Sir Tho­mas More, John Eve­lyn, Leonar­do da Vin­ci, Rous­se­au i Shel­ley. Kie­dy pod koniec Śre­dnio­wie­cza filo­zo­fo­wie reli­gij­ni zaczę­li inter­pre­to­wać tek­sty biblij­ne, szu­ka­jąc pra­wa boże­go na temat tego, co ludzie powin­ni jeść: spo­ży­wa­nie mię­sa pomi­mo wyraź­ne­go zaka­zu spo­ży­wa­nia krwi, sta­ło się w cza­sach Rene­san­su zarze­wiem nie­po­ko­ju na chrze­ści­jań­skim Zachodzie.
 W XVI wie­ku ponow­nie odkry­to pra­wa zwie­rząt (będą­ce już na wokan­dzie u Sta­ro­żyt­nych); w kolej­nych wie­kach pra­wa te zosta­ły połą­czo­ne z kon­te­sta­cją nie­wol­nic­twa oraz ide­ała­mi socja­li­stycz­ny­mi. W XX wie­ku prze­ko­na­nie, że die­ta wege­ta­riań­ska łago­dzi cha­rak­ter, otrzy­ma­ło dru­zgo­cą­cy cios pod posta­cią Hitle­ra wegetarianina..

Obec­nie die­ta wege­ta­riań­ska znaj­du­je powszech­ne uzna­nie i popar­cie w bada­niach medycz­nych nad zdro­wym żywie­niem, acz­kol­wiek naj­sil­niej­szy i naj­głęb­szy jej aspekt leży w ety­ce tro­ski nie tyle o zwie­rzę­ta, co w per­spek­ty­wie zmian kli­ma­tu rów­nież o śro­do­wi­sko i Ziemię.
 Pod tym wzglę­dem Wege­ta­ria­nizm. Zarys histo­rii Spen­ce­ra może być postrze­ga­ny jako histo­ria idei i ruchów, któ­re kwe­stio­no­wa­ły i nadal kwe­stio­nu­ją układ wła­dzy i pano­wa­nia nad spo­łe­czeń­stwem i świa­tem.. Książ­ka pole­ca­na nie tyl­ko prak­ty­kom wege­ta­ria­ni­zmu, ale rów­nież mię­so­żer­nym socjo­lo­gom i politykom.

KSIĄŻKA W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ:                       cena 70 zł

 

Okład­ka mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi, 626 stron.
ISBN: 978−83−951032−2−3

Prze­kład: Michał Filipczuk
Redak­cja: Benia­min Lazar
Korek­ta: Bar­tosz Szpojda
Skład: Pame­la Rudnik
Pro­jekt okład­ki: Pau­li­na Zielona

Na okład­ce frag­ment obra­zu: Mar­ket Sce­ne Pie­ter Aersten

Przed­mo­wa do dru­gie­go wydania
Wstęp
1. Na począt­ku 1.1. Decy­du­ją­cy ssak naczel­ny 1.2. Wod­na mał­pa? 1.3. Twór­cy narzę­dzi i zbie­ra­cze 1.4. Migra­cja 1.5. Poja­wie­nie się ludzi 1.6. Zbie­ra­nie poży­wie­nia 1.7. Ujarz­mia­nie śro­do­wi­ska 1.8. Nad­miar poży­wie­nia 1.9. Ołta­rze i ogrody
2. Pita­go­ras i jego dzie­dzic­two 2.1. Mię­so w dzie­łach Home­ra 2.2. Życie Pita­go­ra­sa 2.3. Naucza­nie 2.4. Bób 2.5. Szko­ła w Kro­to­nie 2.6. Opo­wie­ści 2.7. Prak­ty­ka reli­gij­na 2.8. Orfizm 2.8. Egipt 2.9 Zara­tusz­tra 2.10 Enig­ma pita­go­rej­ska 2.11 Empe­do­kles 2.12 Pita­go­rej­czy­cy 2.13 Ary­stok­se­nos 2.14 Dzie­dzic­two Pitagorasa
3. Indie 3.1. Doli­na Indu­su 3.2. Najazd Aryj­czy­ków 3.3. Hin­du­izm 3.4. Bud­dyzm 3.5 Dżi­nizm 3.6 Aśoka
4. Od Pla­to­na do Por­fi­riu­sza 4.1. Pla­ton przy sto­le 4.2. Grec­kie jadło 4.3. Ary­sto­te­les 4.4. Sto­icy 4.5. Rzym 4.6. Plu­tarch 4.7. Neo­pla­toń­czy­cy 4.8. Porfiriusz
5. Wcze­sne chrze­ści­jań­stwo 5.1. Ewan­ge­lia Św. Paw­ła 5.2. Esseń­czy­cy 5.3. Pra­wa doty­czą­ce pokar­mów 5.4. Eks­pan­sja chrze­ści­jań­stwa 5.5. Asce­tyzm 5.6. Mię­so i mle­ko 5.7. Prze­piór­cza pla­ga 5.8. Czy­ste czy nieczyste
6. Sek­ty gno­stycz­ne i Mani­chej­czy­cy 6.1. Skąd docho­dzi praw­dzi­wy głos Boga? 6.2. Rów­no­upraw­nie­nie kobiet 6.3. Gno­stycz­na róż­no­rod­ność 6.4. Mani­che­izm 6.5. Augu­styn z Hippony
7. Bogo­mi­li, Kata­rzy i Kościół orto­dok­syj­ny 7.1. Pau­li­cja­nie 7.2. Mas­sa­lia­nie 7.3. Bogo­mi­li 7.4. Kró­lew­skie nawró­ce­nia 7.5. Nara­sta­ją­ce here­zje 7.6. Czy­sty i wege­ta­riań­ski 7.7. Dok­try­na katar­ska 7.8. Woj­ny albi­geń­skie 7.9 Dwóch chrze­ści­jań­skich świę­tych 7.10 Zwie­rzę­ta przed sądem 7.11 Zasa­dy wia­ry 7.12 Śre­dnio­wiecz­ne posty
8. Rene­sans 8.1. Boga­cze i klę­ska gło­du 8.2. Głos dysy­den­tów 8.3. Czło­wiek rene­san­su we wła­snej oso­bie 8.4. Jedze­nie jako świec­ki rytu­ał 8.5. Odkry­te na nowo 8.6. Eksploracje
9. Mecha­nicz­ny wszech­świat 9.1. Kar­te­zja­nizm 9.2. Zno­wu dysy­den­ci 9.3. Tom Try­on 9.4. W poszu­ki­wa­niu duszy 9.5. Jeść mię­so czy nie jeść? 9.6. Dwóch poetów 9.7 Pier­re Bayle
10. Roz­kwit huma­ni­zmu 10.1. Duch refor­ma­cji 10.2. Wia­ra i scep­ty­cyzm 10.3. Vol­ta­ire 10.4. Paine 10.5. Paley 10.6. Fran­klin 10.7 Rit­son i krzyk natu­ry 10.8 Rewo­lu­cja agro­kul­tu­ro­wa 10.9 Shelley
11. Por­ty i dmu­chaw­ce 11.1. Ucznio­wie Swe­den­bor­ga 11.2. Har­mo­nia (Con­cor­dium) 11.3. Rams­ga­te i to co było póź­niej 11.4. Indyj­ski bunt 11.5. Rzeź zwie­rząt 11.6. Sta­ny Zjed­no­czo­ne 11.7 Lon­don i refor­ma 11.8 Geo­r­ge Ber­nard Shaw 11.9 Wagner 11.10 Croy­don i pro­ste życie 11.11 Dobro zwie­rząt 11.12 Toł­stoj i Doukho­bors 11.13 Gan­dhi i Danie­li­ci 11.14 Roz­kwit etyki
12. Świa­tło sło­necz­ne i san­da­ły 12.1. Ubó­stwo i woj­na 12.2. Kry­ty­ka i kpi­na 12.3. Suro­we poży­wie­nie 12.4. Hitler 12.5. Mię­dzy woj­na­mi 12.6. Porzą­dek Krzy­ża i maz­da­znan 12.7 Dru­ga Woj­na Światowa
13. Rozum­ny czy zme­cha­ni­zo­wa­ny? 13.1. Kontr­kul­tu­ra 13.2. Współ­cze­sne rol­nic­two 13.3. Tro­ska o śro­do­wi­ska 13.4. Idea czy­ste­go poży­wie­nia 13.5. Rzą­do­we par­tac­two 13.6. Inży­nie­ria gene­tycz­na 13.7 Segre­ga­cja 13.8 Powo­dy 13.9 Przyszłość
Doda­tek A: Now­sza histo­ria buddyzmu
Doda­tek B: Mani­che­izm w Chinach
Doda­tek C: Współ­cze­sny hinduizm
Doda­tek D: Popu­lar­ność wege­ta­riań­skich ksią­żek kucharskich
Posło­wie
Wybra­na bibliografia

„Zna­ko­mi­ta książ­ka. Szcze­gól­nie pole­ca­na stu­den­tom histo­rii, filo­zo­fii i wege­ta­ria­ni­zmu.” G. Law­ren­ce

„Wyczer­pu­ją­co kom­plet­ne, histo­rycz­ne spoj­rze­nie na wega­nizm i wege­ta­ria­nizm. Gorą­co pole­cam.” Tina

„Był czas, kie­dy bycie wege­ta­ria­ni­nem, uwa­ża­no za nie­nor­mal­ne lub wywro­to­we, ale już nie. Obszer­na książ­ka Coli­na Spen­ce­ra bada psy­cho­lo­gię powstrzy­my­wa­nia się od spo­ży­wa­nia mię­sa i pró­bu­je odkryć, dla­cze­go wszyst­ko­żer­ni ludzie dobro­wol­nie powstrzy­mu­ją się od dostęp­ne­go pokar­mu.” Geo­r­gia Bookblast

„Ta książ­ka jest tak zawrot­nie gęsta. Muszę ją mieć, by móc wra­cać do niej jesz­cze milion razy. Jestem pod­eks­cy­to­wa­na odkry­ciem, że ludzie od zawsze mie­li te same co ja, rady­kal­ne idee (w sen­sie zde­cy­do­wa­ne) i że pro­pa­gan­da o wszyst­ko­żer­no­ści jako nor­mie to bzdu­ra!” Reba

„Jestem prze­ko­na­na, że Colin Spen­cer wie co pisze. Jego Wege­ta­ria­nizm.. to nie tyl­ko świet­ne kom­pen­dium wie­dzy na temat wege­ta­ria­ni­zmu, książ­ka zawie­ra tak­że wie­le infor­ma­cji na temat filo­zo­fii i reli­gii oraz świa­to­po­glą­du róż­nych kul­tur, od pre­hi­sto­rii po współ­cze­sność. Choć może nie zgłę­bia tak nie­któ­rych wąt­ków jak w innych książ­kach na dane tema­ty, Wege­ta­ria­nizm. Zarys histo­rii Spen­ce­ra jest nie­oce­nio­ną pomo­cą dla tych, któ­rzy chcą, aby ich wege­ta­riań­skie prze­ko­na­nia zosta­ły usy­tu­owa­ne w sze­ro­kim kon­tek­ście naszej ogól­no­ludz­kiej kul­tu­ry.” Caro­lyn

„Wege­ta­ria­nizm podą­ża rady­kal­ną ścież­ką przez kul­tu­rę zachod­nią: wywo­dzi się z tra­dy­cji orfic­kiej odzie­dzi­czo­nej przez Pita­go­ra­sa z reli­gii sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu. Roz­kwitł w ramach filo­zo­fii grec­kiej, sta­jąc się jej istot­nym ele­men­tem za cza­sów Plu­tar­cha i Plo­ty­na. Mimo że wie­lo­krot­nie przy­pi­sy­wa­ło go sobie domi­nu­ją­ce chrze­ści­jań­stwo, wege­ta­ria­nizm pozo­sta­wał dla nie­go cią­głym wyzwa­niem kwe­stio­nu­ją­cym orto­dok­sję poprzez here­zje, takie jak bogo­mi­lizm, gno­sty­cyzm i manicheizm.
Colin Spen­cer wska­zu­je trzy głów­ne czyn­ni­ki, któ­re napę­dza­ją wege­ta­riań­skie myśle­nie: 1) Współ­czu­cie dla cier­pie­nia zwie­rząt, 2) Wstręt do mię­sa i rze­czy świa­ta oraz 3) Sto­so­wa­nie die­ty jako wspar­cia dla dobre­go zdro­wia. Inte­re­su­ją­cy jest ten ostat­ni czyn­nik, któ­ry jest naj­czę­ściej wska­zy­wa­nym powo­dem przy­ję­cia die­ty wege­ta­riań­skiej, cho­ciaż w kon­tek­ście nad­cho­dzą­cych zmian kli­ma­tu nie najważniejszym.
To świet­na książ­ka, któ­ra oma­wia ogrom­ne pole tema­tycz­ne, ale robi to z elo­kwen­cją i inte­li­gen­cją. Każ­dy roz­dział mógł­by stać się osob­nym tomem, bez nie­bez­pie­czeń­stwa nad­mier­ne­go wyczer­pa­nia mate­ria­łu.” Tony Gual­tie­ri

O autorze

Colin Spen­cer (ur. 1933) jest angiel­skim pisa­rzem i arty­stą o boga­tym dorob­ku obej­mu­ją­cym powie­ści, opo­wia­da­nia, lite­ra­tu­rę fak­tu (w tym histo­rię żyw­no­ści i sek­su­al­no­ści), książ­ki kuchar­skie, sztu­ki sce­nicz­ne, tele­wi­zyj­ne i pro­gra­my doku­men­tal­ne. Colin Spen­cer jest tak­że auto­rem obra­zów i rysun­ków, ilu­stra­cji książ­ko­wych i w cza­so­pi­smach, jed­nak jego twór­cze zain­te­re­so­wa­nia sku­pia­ły się zawsze wokół jedze­nia i goto­wa­nia: w 1978 roku opu­bli­ko­wa­no jego pierw­szą książ­kę w tym tema­cie Gou­r­met Cooking for Vege­ta­rians, potem, w latach 80-tych i 90-tych, uka­za­ło się ich w sumie 18.

Wystę­po­wał w licz­nych pro­gra­mach radio­wych i tele­wi­zyj­nych jako eks­pert, był rów­nież wykła­dow­cą spe­cja­li­zu­ją­cym się w histo­rii żyw­no­ści, lite­ra­tu­rze i zagad­nie­niach spo­łecz­nych. Przez czter­na­ście lat pisał regu­lar­nie do The Guar­dian, jego rubry­ka była poświę­co­na tema­tom kuli­nar­nym, szcze­gól­nie roz­wa­ża­niom bie­żą­cych pro­ble­mów i obaw zwią­za­nych z maso­wą pro­duk­cją i prze­twa­rza­niem żyw­no­ści. Mię­dzy inny­mi z tego powo­du Spen­cer został nazwa­ny w 2001 roku przez austra­lij­ską pisar­kę Ger­ma­ine Gre­er „naj­więk­szym żyją­cym piew­cą żywności”.

Nauko­we zain­te­re­so­wa­nia kul­tu­rą żyw­no­ści i jej histo­rią dopro­wa­dzi­ły Spen­ce­ra do opu­bli­ko­wa­nia w 1993 roku The Heretic’s Feast – a Histo­ry of Vege­ta­ria­nism, książ­ki (będą­cej pierw­szym wyda­niem Zary­su histo­rii wege­ta­ria­ni­zmu) za któ­rą autor otrzy­mał wło­skie spe­cjal­ne wyróż­nie­nie Pre­mio Lan­ghe Ceret­to oraz nagro­dę Bri­tish Food – an Extra­or­di­na­ry Tho­usand Years of Histo­ry w 2002 roku.

Za wyjąt­ko­we doko­na­nia w pod­no­sze­niu świa­do­mo­ści zwią­za­nej z żyw­no­ścią Colin Spen­cer otrzy­mał wie­le innych nagród w tym Nagro­dę Gil­dii Pisa­rzy Żyw­no­ści Micha­ela Smitha,

Nagro­dę Spe­cjal­ną André Simon Memo­rial Fund, nagro­dę Gou­r­mand World Cook­bo­ok Award za naj­lep­szą książ­kę histo­rii kuli­nar­nej na świe­cie oraz nagro­dę Glen­fid­dich Cooke­ry Wri­ter dla naj­lep­sze­go pisa­rza kulinarnego..
 Colin Spen­cer obec­nie zaj­mu­je się już tyl­ko malar­stwem.

„Wege­ta­ria­nizm. Zarys histo­rii” uka­zał się dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu osób, któ­re w przed­sprze­da­ży kupi­ły książ­kę w wyż­szej cenie, za co w podzię­ce, ich nazwi­ska zna­la­zły się w książ­ce na spe­cjal­nej, dedy­ko­wa­nej stronie.

(zacne gro­no pol­skich Wegetarian/ek vel Pitagorejczyków!:))

• Joan­na Egit-Pużyńska
• Iza­bel­la Ordanik
• Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdrojewo
• Woj­ciech Kotliński
• Piotr Wierzbanowski
• Edy­ta Wójcik
• Mag­da­le­na Gór­ska – EKODAMA STUDIO
• Andże­li­ka Zachara-Stachecka
• Emi­lia Dadon
• Beata Dziedzińska
• Zuzan­na Filipowska
• Michał Sanecki
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Elż­bie­ta Gacek
• Andrzej Burysz
• Anna Lazar
• Mar­ce­li Maniak
• Kata­rzy­na Wileń­ska – www.bliskoziemi.pl
• Ludwik Bracz­ko – Pasi­ko­nik
• Han­na Kałaczyńska
• Boże­na Bartoś
• Jacek Jurek
• Elż­bie­ta Szymaniak-Śliwa
• Michał Knychalski
• Elż­bie­ta Gałązka
• Anna Kociołek
• Ariel Klo­skow­ski & Justy­na Woszczyk
• Bar­tek Zuziak
• Krzysz­tof Knapczyk
• Miko­łaj Podlaszewski
• Patry­cja Woźniak
• Agniesz­ka Polecka
• Mał­go­rza­ta Wędzik – Pro­jekt Las
• Dariusz Lech – TRADEphoto.eu
• Mag­da­le­na Olszew­ska – Surojadek.com
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Sła­wo­mir Sawicki
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Oli­wia Brzuszczak
• Nata­lia Łajdych
• Ani­ta Jabłonowska-Kosek
• Klau­dia Nojek — Eko­osa­da Opolnica
• Mariusz Cielenkiewicz
• Anna Traut-Seliga
• Mag­da­le­na Bardeli
• Bogu­sław Roguski
• Anna Sarzal­ska & Anna­ïs Iga Anto­ni­na Sarzalska-Coste
• Zuzan­na Róg — Eko­of­fi­ce
• Kata­rzy­na Barzy­kow­ska – GERANIUM
• Mario­la Wyszomierska
• Kami­la Nitek
• Ani­ta Swoboda
• Urszu­la Biela
• Michał Werner
• Joan­na Sucholas
• Jaro­slaw Pawlak
• Ela Gałązka
• Tere­sa Nowak
• Urszu­la Lisicka
• Maciej Lesik
• Ludwik Bracz­ko — Pasi­ko­nik
• Jacek Dyński
• Edy­ta Tracz-Fior
• Ire­na Węglarzy
• Mag­da­le­na Baj­tlik — ALFA-Haking. Bez­czel­ne zdrowie
• Aga­ta Wala
• Mał­go­rza­ta Gutowska-Adamczyk
• Maciej Adamczyk
• Joan­na Jacel — Dom na Wschodzie.pl
• Patry­cja Dziewolska
• Anna Buncler
• Leszek Boh­dan Mroczyński
• Doro­ta Jaku­bow­ska i Maciej Mroczyński
• KiC
• Boh­dan Stan­kie­wicz — Eko­Złot­na
• Are­ta Szpura
• Madzia Zię­ba i Waw­rzy­niec Zięba
• Agniesz­ka Wrona
• Doro­ta Knap

Jak ma się wege­ta­ria­nizm (wega­nizm) do per­ma­kul­tu­ry? Rzecz jasna nie jest jej bez­po­śred­nią impli­ka­cją – z pro­stej przy­czy­ny: w natu­ral­nych eko­sys­te­mach wszy­scy zja­da­ją się wza­jem­nie, zapew­nia­jąc bios­fe­rze nie­prze­rwa­ny obieg mate­rii i ener­gii, co jest pod­sta­wą Życia. Jed­nak w per­ma­kul­tu­rze istot­ne są zasa­dy etycz­ne, a te jasno sto­ją wobec pro­duk­cji mię­sa na maso­wą ska­lę.. Ogrom­na emi­sja gazów cie­plar­nia­nych przez zwie­rzę­ta hodow­la­ne, ogrom­ne zuży­cie wody, zatru­wa­nie śro­do­wi­ska odpa­da­mi, wyci­na­nie lasów tro­pi­kal­nych pod pro­duk­cję mody­fi­ko­wa­nych gene­tycz­nie pasz.. stąd nasze zaan­ga­żo­wa­nie w pro­mo­cję wegan­ta­ria­ni­zmu jako opcji klimatycznej.
Dla nas wege­ta­ria­nizm jest pro­po­zy­cją aktyw­ne­go prze­ciw­dzia­ła­nia zmia­nom kli­ma­tu, w tro­sce o Zie­mię i wszyst­kie orga­ni­zmy, nie tyl­ko zwie­rzę­ta hodow­la­ne, któ­rych cier­pie­nia mamy rów­nież na uwa­dze. Dla nas wege­ta­ria­nizm (wega­nizm) jest wyra­zem zasad etycz­nych głę­bo­kiej eko­lo­gii i per­ma­kul­tu­ry.. Świa­do­ma odmo­wa (ogra­ni­cze­nie) spo­ży­wa­nia mię­sa i wpro­wa­dze­nie w życie die­ty roślin­nej ma ponad­to zba­wien­ny wpływ na nasze zdro­wie↓2pole­ca­my książ­kę Nowo­cze­sne zasa­dy odży­wia­nia (The Chi­na Stu­dy) T. Colin Camp­bell & Tho­mas M. Camp­bell. Z powyż­szych powo­dów jako kolej­ną książ­kę, po trzech uda­nych pod­ręcz­ni­kach per­ma­kul­tu­ry, pole­ca­my Wam wła­śnie zarys histo­rii wegetarianizmu.

Dzia­łal­ność wydaw­ni­cza PermaKultura.Edu.Pl zaczę­ła się trzy lata temu od pro­jek­tu przed­sprze­da­ży pod­ręcz­ni­ka Ogród Gai. W nie­ca­ły rok uda­ło nam się zebrać fun­du­sze na wyda­nie książ­ki – opła­ce­nie wyna­gro­dzeń i druk, i roze­sła­nie zamó­wio­nych egzem­pla­rzy do osób, któ­re kupi­ły pro­po­no­wa­ny pod­ręcz­nik on-line (szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla tych co kupi­li książ­kę ze wspar­ciem).

Kolej­nym tytu­łem opu­bli­ko­wa­nym tym samym spo­so­bem przed­sprze­da­ży z moż­li­wo­ścią wspar­cia pro­jek­tu było Wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry, austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na – pięk­nie wyda­na i roze­sła­na książ­ka pod­su­mo­wa­ła uda­ny pro­jekt (podzię­ko­wa­nia dla wspie­ra­ją­cych). Ostat­nio uka­zał się jesz­cze jeden prak­tycz­ny pod­ręcz­nik Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we. Teraz zbie­ra­my na wyda­nie Zary­su histo­rii wege­ta­ria­ni­zmu, tro­chę teo­rii dla wzmoc­nie­nia świa­to­po­glą­do­wej pod­po­ry cegłą (to gru­ba książ­ka:)) histo­rii zdro­wej ideologii.

[+]