Jesteś tłumaczką/tłumaczem? Masz doświad­cze­nia w pra­cy redak­cyj­nej? Cie­ka­wy pomysł? Szu­kasz sen­sow­ne­go tema­tu? Napisz, może oka­że się, że łączy nas chęć wyda­nia kolej­ne­go pod­ręcz­ni­ka albo innej książ­ki z obsza­ru pogłę­bio­nej ekologii.