HASŁOWO

Wypeł­nia­jąc for­mu­larz zaku­pu w naszym kio­sku, zga­dzasz się, by Two­je dane zosta­ły zapi­sa­ne i były prze­cho­wy­wa­ne w bazie PermaKultura.Edu.Pl zgod­nie z wymo­ga­mi RODO i niniej­szą poli­ty­ką prywatności.

Dane zbie­ra­my przede wszyst­kim w celu reali­za­cji zamó­wień, adre­sy e‑mail wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież do new­slet­te­ra.

Nie chcesz od nas dosta­wać informacji?

Kie­dy odwie­dzasz naszą witry­nę i zosta­wiasz komen­tarz albo opi­nię, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP oraz pod­pis prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komentarza.

Jeśli zosta­wisz komen­tarz, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy zare­je­stro­wa­li się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, prze­cho­wu­je­my rów­nież infor­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzo­ne w pro­fi­lu. Każ­dy użyt­kow­nik może doko­nać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­ma­cje oso­bi­ste w dowol­nej chwi­li (nie licząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmie­nić). Admi­ni­stra­to­rzy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­ko­wać te informacje.

Zacho­wu­je­my pra­wo do mode­ro­wa­nia komen­ta­rzy i opinii.

Kie­dy odwie­dzasz naszą witry­nę i wysy­łasz do nas wia­do­mość, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym, jak i adres IP oraz pod­pis prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

For­mu­la­rze kon­tak­to­we na naszej stro­nie wysy­ła­ją wia­do­mo­ści na adres: kontakt@permakultura.edu.pl

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, możesz wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su ema­il i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku. Jeśli odwie­dzisz stro­nę logo­wa­nia, two­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cia­stecz­ka. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie wyrzu­co­ne, kie­dy zamkniesz prze­glą­dar­kę. Pod­czas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Cia­stecz­ka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usunięte.

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, posty itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witry­nę. Witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

PEŁNY DOKUMENT

 1. Infor­ma­cje ogólne
  Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków w związ­ku z korzy­sta­niem przez nich usług świad­czo­nych poprzez Serwis.
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zawar­tych w ser­wi­sie jest fir­ma Permakultura.Edu.Pl z sie­dzi­bą w Ustro­niu 43–450, ul. Marii Konop­nic­kiej 19A/2, NIP 5482134255, REGON 367676115
 3. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych nam danych opra­co­wa­li­śmy wewnętrz­ne pro­ce­du­ry i zale­ce­nia, któ­re mają zapo­biec udo­stęp­nie­niu danych oso­bom nie­upo­waż­nio­nym. Kon­tro­lu­je­my ich wyko­ny­wa­nie i sta­le spraw­dza­my ich zgod­ność z odpo­wied­ni­mi akta­mi praw­ny­mi — usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych, usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, a tak­że wszel­kie­go rodza­ju aktach wyko­naw­czych i aktach pra­wa wspólnotowego.
 4. Dane Oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie zgo­dy wyra­ża­nej przez Użyt­kow­ni­ka oraz w przy­pad­kach, w któ­rych prze­pi­sy pra­wa upo­waż­nia­ją Admi­ni­stra­to­ra do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa lub w celu reali­za­cji zawar­tej pomię­dzy stro­na­mi umowy.
 5. Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­ją­cy sposób: 
  • poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach informacje
  • poprzez gro­ma­dze­nie pli­ków “cookies” [patrz “Cia­stecz­ka”].
 6. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje dobro­wol­nie poda­ne przez użytkownika.
 7. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza np. w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi kon­tak­tu informacyjnego.
 8. Dane oso­bo­we pozo­sta­wio­ne w ser­wi­sie nie zosta­ną sprze­da­ne ani udo­stęp­nio­ne oso­bom trze­cim, zgod­nie z prze­pi­sa­mi Usta­wy o ochro­nie danych osobowych.
 9. Do danych zawar­tych w for­mu­la­rzu przy­słu­gu­je wgląd oso­bie fizycz­nej, któ­ra je tam umie­ści­ła. Oso­ba ta ma rów­nież praw do mody­fi­ka­cji i zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych w dowol­nym momencie.
 10. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny w poli­ty­ce ochro­ny pry­wat­no­ści ser­wi­su, na któ­re może wpły­nąć roz­wój tech­no­lo­gii inter­ne­to­wej, ewen­tu­al­ne zmia­ny pra­wa w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych oraz roz­wój nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go. O wszel­kich zmia­nach będzie­my infor­mo­wać w spo­sób widocz­ny i zrozumiały.
 11. W Ser­wi­sie mogą poja­wiać się lin­ki do innych stron inter­ne­to­wych. Takie stro­ny inter­ne­to­we dzia­ła­ją nie­za­leż­nie od Ser­wi­su i nie są w żaden spo­sób nad­zo­ro­wa­ne przez ser­wis www.wydawnictwo.permakultura.edu.pl. Stro­ny te mogą posia­dać wła­sne poli­ty­ki doty­czą­ce pry­wat­no­ści oraz regu­la­mi­ny, z któ­ry­mi zale­ca­my się zapo­znać. W razie wąt­pli­wo­ści co któ­re­go­kol­wiek z zapi­sów niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści jeste­śmy do dys­po­zy­cji — nasze dane zna­leźć moż­na w zakład­ce — KONTAKT.