Ogrody leśne
w praktyce 

Ogród leśny to miej­sce, gdzie natu­ra i ludzie spo­ty­ka­ją się w pół dro­gi, mię­dzy koro­na­mi drzew a zie­mią pod sto­pa­mi. Nie musi on wyglą­dać jak las — waż­ne, aby natu­ral­ne pro­ce­sy mogły roz­wi­jać się z korzy­ścią dla roślin, ludzi i innych stwo­rzeń. Efek­tem tego jest jadal­ny ekosystem. 

DODAJ DO KOSZYKA ZOBACZ WIĘCEJ

Dave Jac­ke, współ­au­tor dwu­to­mo­wej książ­ki Edi­ble Forest Gar­dens

Ogród Gai

„Książ­ka autor­stwa Toby’ego jest napi­sa­na kon­kret­nie i entu­zja­stycz­nie. Szyb­ko sta­ła się kla­sy­kiem — i słusz­nie. Wizjo­ner­ska a jed­no­cze­śnie prak­tycz­na, poru­sza­ją­ca wie­le wąt­ków, przy tym jasno poka­zu­ją­ca pod­sta­wy, jest wspa­nia­łym punk­tem, od któ­re­go war­to zacząć przy­go­dę z permakulturą!” 

DODAJ DO KOSZYKA ZOBACZ WIĘCEJ

Wprowadzenie do
PERMAKULTURY 

Fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry. Kla­syk pro­jek­to­wa­nia autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w użyciu! 

DODAJ DO KOSZYKA ZOBACZ WIĘCEJ

Projektowanie
permakulturowe 

Kom­pak­to­wy pod­ręcz­nik-nie­zbęd­nik adre­so­wa­ny do osób, któ­re zła­pa­ły bak­cy­la per­ma­kul­tu­ry na tyle, by wziąć w swo­je ręce odpo­wie­dzial­ność zapro­jek­to­wa­nia wła­sne­go siedliska.. 

DODAJ DO KOSZYKA

ZOBACZ WIĘCEJ
Wegetarianizm.Zarys historii 2
Colin Spencer 
Wegetarianizm.

Zarys histo­rii

Wiadomości

Sprawdź naj­now­sze wpi­sy na blogu.

Współpraca

Tłu­ma­czysz? Reda­gu­jesz? Szu­kasz zajęcia?

Wydawnictwo

Infor­ma­cje o wydawnictwie

FAQs

Czę­sto zada­wa­ne pytania